RAK421,调试程序,连入已有热点问题 • 我在调试RAK421,之前运行建立ap的例程已经ok了,现在在修改程序作为STA使用。
  运行retval= rak_connect(&rak_strapi.uConnFrame);
  返回值为0,这样是不是说明连接热点应该已经成功了?但是热点那边还是显示没有设备连入,可能是什么原因呢?
  下图是打印出的返回值,能否对如何检查更正此问题给一些建议?

  0_1492051735372_QQ截图20170413104452.png • int init_wifi_module(void)
  {
  int i=0;
  int retval=0;

  rak_init_struct(&rak_strapi);		///ÔÚÕâ¸öº¯ÊýÀﶨÒåÒªÁ¬½ÓµÄssid£¬¶Ë¿ÚµÈ
  
  while(!(HAL_GPIO_ReadPin(SPIx_INT_GPIO_PORT,SPIx_INT_PIN)));
  
  rak_sys_init(&uCmdRspFrame);
  
  for(i = 0; i < 18; i++)
  {
    printf("%c",uCmdRspFrame.initResponse.strdata[i]);	
  } 
  

  retval= rak_get_version();
  if(retval!=RUN_OK)
  {
  return retval;
  }
  else
  {
  RAK_RESPONSE_TIMEOUT(RAK_GETVERSION_TIMEOUT);
  rak_read_packet(&uCmdRspFrame);
  printf("version=%s\r\n",uCmdRspFrame.versionFrame.host_fw);
  rak_clearPktIrq();
  }

  retval=rak_set_psk(&rak_strapi.uPskFrame);
  if(retval!=RUN_OK)
  {		
  	return retval;
  }
  else
  {
           
    RAK_RESPONSE_TIMEOUT(RAK_SETPSK_TIMEOUT);
    rak_read_packet(&uCmdRspFrame);
  

  // printf("PSK=%s,0X%X\r\n",rak_strapi.uPskFrame.psk,uCmdRspFrame.rspCode[0]) ;
  rak_clearPktIrq();
  }

  retval= rak_connect(&rak_strapi.uConnFrame);
  	printf("connect retval=%d\r\n",retval);
  	
  if(retval!=RUN_OK)
  {	
  	return retval;
  		printf("connect failed,%d\r\n",retval);
  		
  }
  else
  {
    
    RAK_RESPONSE_TIMEOUT(RAK_CONNECT_TIMEOUT);
    rak_read_packet(&uCmdRspFrame);
  	 rak_clearPktIrq();
  		printf("connect is ok\r\n");
  } 
  

  /ÕâÀïÊÇ´´½¨apʱ²ÅÓÃ/
  // retval = rak_set_ipstatic(&rak_strapi.uIpstaticFrame);
  // if (retval!=RUN_OK)
  // {
  // return retval;
  // }
  // else
  // {
  // RAK_RESPONSE_TIMEOUT(RAK_CONNECT_TIMEOUT);
  // rak_read_packet(&uCmdRspFrame);
  // if (uCmdRspFrame.mgmtResponse.status==0)
  // {
  // printf ("\r\nSet static ip ok!\r\n");
  // }
  // rak_clearPktIrq();
  // }

  retval = rak_ipconfig_dhcp(RAK_DHCP_CLIENT_ENABLE) ;//ÕâÀï°ÑRAK_DHCP_SERVER_ENABLE¸Ä³ÉRAK_DHCP_CLIENT_ENABLE
  if (retval!=RUN_OK)
  {
    return retval;
  }
  else 
  {
    RAK_RESPONSE_TIMEOUT(RAK_CONNECT_TIMEOUT);
    rak_read_packet(&uCmdRspFrame);
  	if (uCmdRspFrame.ipparamFrameRcv.status==0)
  	{	
  		printf ("IP=");
  		for (i=3;i<=0;i--)
  		{
  		printf ("%d",uCmdRspFrame.ipparamFrameRcv.ipaddr[i]);
  		if (i<3)
  		  { printf ("."); }
  		}
  		 printf ("\r\n")	;
    printf ("DHCP OK!\r\n");
  	}
  	 rak_clearPktIrq();
  }
  

  } • 设置的部分,基本是按照原有建立ap的例程修改的。
  是否rak_connect函数返回值正确,说明ssid,密码啥的设置没问题啊? • 请根据流程修改一下宏定义。(更新了设置密码和SSID的位置)
  0_1492136214837_upload-33cdb2ab-caa5-4bc7-ab6e-11abdc9ee7f8

  然后参考附件文件编写初始化模块:STA.c


登录后回复
 

与 RAK支持中心 的连接断开,我们正在尝试重连,请耐心等待